Kur'ân'ın Altın İkliminde Epub Ä Kur'ân'ın

Kur'ân'ın Altın İkliminde [PDF / EPUB] Kur'ân'ın Altın İkliminde Kur n n Alt n klimindeKur n Kerim Allah cc n insano luna en b y k arma an Kullu un uurunu elde edip varl n idrakine varman n yeg ne anahtar nsan n ve k inat n s rlar n a a karan, insanlar birbirine y Kur n n Alt n klimindeKur n Kerim Allah cc n insano luna en b y k Kur'ân'ın Altın PDF/EPUB or arma an Kullu un uurunu elde edip varl n idrakine varman n yeg ne anahtar nsan n ve k inat n s rlar n a a karan, insanlar birbirine y k olmaktan kurtaran, hayat anlaml hale getiren il hi beyan nsano lunun kadim yolculu unda ona bah edilmi hayat kadar nemli bir emanettir Kur an Hayat tamamlar, varl a anlam katar Yery z ndeki hi bir kitap onun kadar kapsaml ve ku at c de ildir lemler onda gizli, o ise varl n z gibidir Her ey, herkes onda kendini bulur Bulunamayan her ne ise Kur an do ru okuyamamaktan ve ondan uzak kalmaktan kaynaklanmaktad r Hadisin ifade etti i ekilde Kur an bir vadide, insanlar da bir vadide ise y ce kitab n insano luna nemli bir hidayet kayna ve yol g sterici olmas beklenemezG n m z insanlar n n kendilerine ve evrelerine yabanc la mas kelimenin tam anlam yla Kur an a yabanc la ma ile yak ndan ilgilidir Zaman ihtiyarlad k a ve insano lu hayat n her kademesinde yeni aray lar n pe ine d t k e Kur an mucizesinin himmet ve gayretine muhta t r Onun her g n gen le en taze beyanlar , her asr n ilim ve fikir insanlar n ayd nlatacak, t kanan ufuklar a acak sihirli bir anahtar gibidirM Fethullah G len Hocaefendi nin Kur an n Alt n kliminde isimli kitab , Kur an Kerim i do ru anlama ve onun ayd nl nda hem i e hem de d a d n k yeni ke ifler yapmaya zemin haz rl yor T m devirlere hitap eden il hi kel ma bug nden y neltilmi orijinal bir bak sunuyor Kitab n sayfalar aras nda insan kendini bir kez daha ke fediyor Yarat c n n beyan na muhatap olman n o kusunu, ayr cal n derinden hissediyor Kur n n ifade st nl , slubundaki mucizelik, kendine has ifade dili ve karakter tasviri, gaybe ait verdi i haberleri, ilmi geli melerdeki y n g stericili i ve insan terbiyesindeki etkisi gibi bir ok bak a s n n ele al nd kitap, yazar n hayat n adad y ce kitab anlatt nemli bir aheser Kur n n Alt n kliminde, insan merkeze alan g n m z d nyas n n bireysel ve sosyal analizlerini de i inde bar nd ran bir Kur n analizi ortaya koyuyor Bu bak a s yla okuruna ya ananlar do ru tahlil etme ans n sunuyor Kur n Kerim in s rlar n ke fetmede, onun dilini zmede ve hakikatini ya amada nemli bir f rsat olarak okurunun kar s na k yor, akla gelen sorulara ve maksatl sorgulamalara akl ve kalbi tatmin edici cevaplar veriyorKur an Kerim deki s rl harfler neyi anlat yor , Besmele ve F tih a sureleri aras nda nas l bir m nasebet vard r , Kur an, g n geni lemesi tabiriyle neyi anlat yor Ana rahminde yavrunun olu mas n , s t n meydana gelmesini nas l anlat yor Kur an da bahsi ge en kavimler aras nda srailo ullar na neden s k s k vurgu yap l yor gibi bir ok sorunun ilmi ve edebi yakla mlarla ele al nd kitap ayn zamanda Kur an do ru ve eksiksiz anlama ad na nemli bir rehber l h bey n n enginli inde y r mek, t kanan ufuklar a mak, hayat ve k inat yeniden tan mak, insano lunun kadim maceras ndan bug ne,bug nden gelece e ayd nl k bir yol bulmak i in Kur an n Alt n klimi nde seyahat etmeye haz r m s n z kitapkaynagi.


About the Author: M. Fethullah Gülen

Turkish author, educator, and Muslim scholar living in self imposed exile in Pennsylvania, USA He has been Kur'ân'ın Altın PDF/EPUB or described in the English language media as an imam who promotes a tolerant Islam which emphasises altruism, hard work and education and as one of the world s most important Muslim figures He is the founder of the G len movement known as Hizmet meaning service in Turkish , and the inspiration figure for its largest organization, the Alliance for Shared Values In his sermons, G len has constantly emphasized the importance of education and interfaith tolerance and dialogue G len s followers have built over , schools around the world and are engaging in interreligious and intercultural social activitiesG len does not advocate a new theology but refers to classical authorities of theology, taking up their line of argument His understanding of Islam tends to be moderate and mainstream G len is inspired from Said Nursi s teachings and modernizes them His teachings differ in emphasis from those of other mainstream Islamic scholars in two respects, both based on his interpretations of particular verses of the Quran He teaches that the Muslim community has a duty of service Turkish hizmet to the common good of the community and the nation and to Muslims and non Muslims all over the world and that the Muslim community is obliged to conduct dialogue with not just the People of the Book Jews and Christians , and people of other religions, but also with agnostics and atheistsG len is actively involved in the societal debate concerning the future of the Turkish state, and Islam in the modern world.10 thoughts on “Kur'ân'ın Altın İkliminde

  1. says:

    This book has a different and unique view of translation and meaning of Quran


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *