Kızılbaşlar tarihi MOBI ß Paperback


  Kızılbaşlar tarihi MOBI ß Paperback rev alan nemli emirlerin k sa biyografilerine tahsis edilmi tir Asl nda buna tam olarak ah smail den ah Abbas d neminin ortalar na kadar Safev Devleti nde g rev yapan K z lba kadrolar demek daha do ru olacakt r nk eser do rudan K z lba beylerin k sa k nyelerine ve h kim olduklar beldelere dair bilgiler vermekte, b y k olaylar n anlat m ndan sarf nazar etmektedir Bundan dolay eserin T rk e terc mesinde konunun anla lmas n kolayla t rmak amac yla geni a klamalar ilave edilmi tir Tan t m B lteninden."/>
 • Paperback
 • 136 pages
 • Kızılbaşlar tarihi
 • Tufan Gündüz
 • Turkish
 • 17 September 2019

10 thoughts on “Kızılbaşlar tarihi

 1. says:

  Bu kitab yazar n di er kitaplar yla birlikte okuman z tavsiye ederim Ben daha nce Son K z lba ah smail i okumu tum, yazar n di er kitaplar da okuma listemde Kitap 1599 1605 tarihleri aras nda kaleme al nm , yazar bilinmiyor erik olarak o d nem Safevi Devletinde g rev alan t rkmen k z lba kabileleri, bu kabilelerin k sa tarihi, nerelerde g rev yapt klar ve nas l ld r ld kleri bilgisi var Bu haliyle Game of Thrones dan ok daha entrika dolu bir tarih Tarihin t rk osmanl anadol Bu kitab yazar n di er kitaplar yla birlikte okuman z tavsiye ederim Ben daha nce Son K z lba ah smail i okumu tum, yazar n di er kitaplar da okuma listemde Kitap 1599 1605 tarihleri aras nda kaleme al nm , yazar bilinmiyor erik olarak o d nem Safevi Devletinde g rev alan t rkmen k z lba kabileleri, bu kabilelerin k sa tarihi, nerelerde g rev yapt klar ve nas l ld r ld kleri bilgisi var Bu haliyle Game of Thrones dan ok daha entrika dolu bir tarih Tarihin t rk osmanl anadolu ili kileri i erisinde de ok bilinmeyen en az ndan benim i in bir d nemine k tuttu u i in sevdim Kim nerdeymi , nas l lm diye bakarsan z kitab n b y k bir esprisi yok, ama o d nemin, siyaset ve askeri ili kilerine dair sat r aralar nda ince bilgiler ta d n d n yorum Bu haliyle tarih hikayecili i de il daha ok bir kay t defteri eklinde yaz lm Okurken bo luklar doldurup hikayeyi yazmak size kal yor Yine bu er evede yazar n di er al malar yla beraber okunmas yararl olur diye yukar daki d ncemi tekrarl yorum


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kızılbaşlar tarihi[PDF / EPUB] Kızılbaşlar tarihi K z lba lar gerek Safev Devleti nin y kseli ve ikbal d nemlerinde, gerekse bunal m ve k devrelerinde asker g c daima ellerinde bulunduran Safev Devleti ni ayakta tutan nemli bir g kayna durumundayd la K z lba lar gerek Safev Devleti nin y kseli ve ikbal d nemlerinde, gerekse bunal m ve k devrelerinde asker g c daima ellerinde bulunduran Safev Devleti ni ayakta tutan nemli bir g kayna durumundayd lar ve giri tikleri her m cadelenin bedelini hayatlar yla demi lerdir Tarih i K z lba an adl m ellifi bilinmeyen bu eser y llar aras nda yaz lm olup do rudan K z lba kabileleri ile bu kabileye mensup, Safev devlet idaresinde ve orduda g rev alan nemli emirlerin k sa biyografilerine tahsis edilmi tir Asl nda buna tam olarak ah smail den ah Abbas d neminin ortalar na kadar Safev Devleti nde g rev yapan K z lba kadrolar demek daha do ru olacakt r nk eser do rudan K z lba beylerin k sa k nyelerine ve h kim olduklar beldelere dair bilgiler vermekte, b y k olaylar n anlat m ndan sarf nazar etmektedir Bundan dolay eserin T rk e terc mesinde konunun anla lmas n kolayla t rmak amac yla geni a klamalar ilave edilmi tir Tan t m B lteninden.


About the Author: Tufan Gündüz

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kızılbaşlar tarihi book, this is one of the most wanted Tufan Gündüz author readers around the world.