ماهنامه نسیم بیداری-شهریور ۱۳۹۳


10 thoughts on “ماهنامه نسیم بیداری-شهریور ۱۳۹۳

 1. says:

  متاسفانه نسیم بیداری در بعضی شماره هاش، مثل همین شماره، به شدت ایدئولوژی زده میشه. درسته که گردانندگان این نشریه، دیدگاه های اسلامی و اصلاح طلبانه و در بعضی موارد محافظه کارانه دارند، اما اینکه یه نشریه به این شدت شعارزده و ایدئولوژی زده بشه، اصلاً خوب نیست.

  حرفهایی که در مورد شادی در اسلام و سنت های اسلامی زده شده و مثالها و مصداقهای عجیب و غریبی که در این مورد آورده شده، واقعا نخ نما شده اند.
  با تمام احترامی که برای خاندان خمینی قائلم، اما نوشته ی سید علی خمینی از همون شروعش دارای تناقضه. تناقض در این نوشتار و رفتار خود ایشون و خانواده شون موج میزنه.

  حرفهایی که در مورد جلال آل احمد و دین و مذهبش و مسلکش هم زده شده بود، در بعضی موارد واقعا اغراق شده بود. من نمیدونم چرا یه سری اصرار دارن هر کسی و هر چیزی رو که الان نیست، اونجوری که خودشون دلشون میخواد و به نفع حال حاضر خودشون تفسیر کنن. البته چون خیلی از حرفها در مورد آل احمد، از قول افراد مختلفی بود، به دست اندرکاران مجله خیلی نمیشه خرده ای گرفت.

  نکته ی آخر اینکه، مقاله های تالیفی و همکاری با نویسنده های مختلف خیلی کم بود و نزدیک 80 درصد این شماره، مصاحبه بود. گرچه اینهمه مصاحبه و تنظیم و هماهنگی هاش خیلی مشکله، اما نوشته های شخصی و تالیفی، در برخی موارد خیلی مفیدتره


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ماهنامه نسیم بیداری-شهریور ۱۳۹۳ [PDF / EPUB] ماهنامه نسیم بیداری–شهریور ۱۳۹۳ ماهنامه سیاسی، فرهنگی

فهرست مطالب

يادداشت مديرمسئول
ماموريت غير ممكنسيدمحمدمهدي طباطبايي ص

بیداری-شهریور ۱۳۹۳ PDF ☆ ص پيشخوانعمل جراحي موفقيت آميز مقام معظم رهبري ص پيشخوان: رهبري مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان: نظام اسلامي، هم مقتدر است، هم مظلوم است ص پيشخوان: دولت و مجلسهمه قانع شدند جز مجلسمهدي قديمي ص پيشخوانبازتاب ص ذره بين ص پيامك ص تصوير ص سياستمسافران نيويورك ص سياست: مسافران نيويورككاركردهاي ماهنامه نسیم PDF/EPUB or سازمان مللحسين دهشيار ص تولد ديپلماسي نه شرقي، نه غربي ص گودرز افتخار جهرمي: رجايي، متن شمس اردكاني را نپذيرفت ص ديپلماسي جنگ، دستاوردهاي بزرگ؛ نگاهي به سفر رييس جمهور ايران آيت الله خامنه اي به سازمان ملل ص سيدمحمود دعايي: برخورد جهان با ما تغيير كرد ص آغاز عصر گفت و گو؛ نگاهي به دو حضور خاتمي در سازمان مللفهيمه نظري خوانساري نسیم بیداری-شهریور ۱۳۹۳ eBook ✓ ص محمدصادق خرازي: گفت و گوي تمدن ها نياز جامعه جهاني است ص جنگ يا گفت و گو؛ روايت يك خبرنگار از سفر خاتميفرشيد سليماني ص احمد نقيب زاده: موضع گيري هاي غلط به منافع كشور لطمه مي زندمهدي دريس پور ص سفرهاي پر ماجرا ص علي اكبر جوانفكر: دستاورهاي ما را به باد دادند اكرم احقاقي ص صداي جديد، سيماي متفاوت؛ مروري بر سفر حسن روحاني به نيويوركرضا رئيسي ص علاءالدين بروجردي در گفت و گو با نسيم بيداري: ديدار با اوباما زيبنده روحاني نيستوحيد عظيم نيا ص فواد يزدي: روحاني با تصميمات غلط آمريكا در منطقه مخالفت كنداكرم احقاقي ص سياستتحولات سازمان ملل در يك نگاه ص انديشه جلالت جلال ص انديشه: جلالت جلالهشت تصوير از جلال آل احمدسيدمحمدمهدي طباطبايي ص كساني كه جلال را يكسره رد مي كنند، آثارش را نخوانده اند؛محمدعلي كاتوزيان در پاسخ به پرسش هاي نسيم بيداري ص روايت منوچهر آشتياني از جلال و نيما: خودشان و دعواهايشان، آبكي بودحسين سخنور ص پا جاي پاي سنت مي گذاشت؛ گزارشي از ديدار جلال با زنده يادان طالقاني، بازرگان و شريعتيغلامرضا مامي ص محمد رجبي: آل احمد غير از غرب زدگي تاثير ديگري از فرديد نگرفته بود ص گفتگو با همسر شمس آل احمد: شمس با جلال بر سر ساعدي اختلاف داشتحسين سخنور ص جلال نوگرونده در مواجهه با جلال ابديتحسن محدثي گيلوائي ص حاتم قادري: جلال اتوپيا نداشتبامداد لاجوردي ص عباسعلي سرفرازي: جلال، چهره اي بي نقاب استبامداد لاجوردي ص از آرمان گرايي تا خودشيفتگيفتح الله بي نياز ص محمدرضا جوادي يگانه: جلال رمان نويس برجسته اي نيستبامداد لاجوردي ص غروب جلالسيمين دانشور ص فرهنگدر ستايش شادي ص فرهنگ: در ستايش شادينوع شادماني مهم استزهرا سليماني اقدم ص اين هماني شادي و غم انساني؛ در باره شادر در شرع و ادبياتسيدعلي خميني ص مسعود اديب: غم و شادي احوالات متعارف زندگي هستندزهرا سليماني اقدم ص گفت و گو با سيدمحمدرضا بهشتي: تفريح و نشاط بخش اصيل چهره زندگي استزهرا سليماني اقدم ص من انتخاب مي كنم كه شاد باشم ص بشر يك ساحتي با شادي بيگانه استرضا داوري اركاني ص تاثير شادي در جامعهسعيد معيدفر ص نامه ماهبررسي وقايع شهريورص.

  ماهنامه نسیم بیداری-شهریور ۱۳۹۳ بر سفر حسن روحاني به نيويوركرضا رئيسي ص علاءالدين بروجردي در گفت و گو با نسيم بيداري: ديدار با اوباما زيبنده روحاني نيستوحيد عظيم نيا ص فواد يزدي: روحاني با تصميمات غلط آمريكا در منطقه مخالفت كنداكرم احقاقي ص سياستتحولات سازمان ملل در يك نگاه ص انديشه جلالت جلال ص انديشه: جلالت جلالهشت تصوير از جلال آل احمدسيدمحمدمهدي طباطبايي ص كساني كه جلال را يكسره رد مي كنند، آثارش را نخوانده اند؛محمدعلي كاتوزيان در پاسخ به پرسش هاي نسيم بيداري ص روايت منوچهر آشتياني از جلال و نيما: خودشان و دعواهايشان، آبكي بودحسين سخنور ص پا جاي پاي سنت مي گذاشت؛ گزارشي از ديدار جلال با زنده يادان طالقاني، بازرگان و شريعتيغلامرضا مامي ص محمد رجبي: آل احمد غير از غرب زدگي تاثير ديگري از فرديد نگرفته بود ص گفتگو با همسر شمس آل احمد: شمس با جلال بر سر ساعدي اختلاف داشتحسين سخنور ص جلال نوگرونده در مواجهه با جلال ابديتحسن محدثي گيلوائي ص حاتم قادري: جلال اتوپيا نداشتبامداد لاجوردي ص عباسعلي سرفرازي: جلال، چهره اي بي نقاب استبامداد لاجوردي ص از آرمان گرايي تا خودشيفتگيفتح الله بي نياز ص محمدرضا جوادي يگانه: جلال رمان نويس برجسته اي نيستبامداد لاجوردي ص غروب جلالسيمين دانشور ص فرهنگدر ستايش شادي ص فرهنگ: در ستايش شادينوع شادماني مهم استزهرا سليماني اقدم ص اين هماني شادي و غم انساني؛ در باره شادر در شرع و ادبياتسيدعلي خميني ص مسعود اديب: غم و شادي احوالات متعارف زندگي هستندزهرا سليماني اقدم ص گفت و گو با سيدمحمدرضا بهشتي: تفريح و نشاط بخش اصيل چهره زندگي استزهرا سليماني اقدم ص من انتخاب مي كنم كه شاد باشم ص بشر يك ساحتي با شادي بيگانه استرضا داوري اركاني ص تاثير شادي در جامعهسعيد معيدفر ص نامه ماهبررسي وقايع شهريورص."/>
 • Paperback
 • 132 pages
 • ماهنامه نسیم بیداری-شهریور ۱۳۹۳
 • سید محمد مهدی طباطبایی
 • Persian
 • 02 February 2018

About the Author: سید محمد مهدی طباطبایی

Is a well known author, some of his بیداری-شهریور ۱۳۹۳ PDF ☆ books are a fascination for readers like in the ماهنامه نسیم بیداری شهریور ۱۳۹۳ book, this is one of the most wanted سید محمد مهدی طباطبایی author readers around the world.