مسلمانی در جستجوی نا کجا آباد Epub

مسلمانی در جستجوی نا کجا آباد [PDF / EPUB] مسلمانی در جستجوی نا کجا آباد دکتر علی رهنما استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس با نگرشی آکادمیک زندگی‌نامه سیاسی علی شریعتی را از کودکی دکتر علی رهنما استاد جستجوی نا eBook ↠ اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس با نگرشی آکادمیک زندگی‌نامه سیاسی علی شریعتی را از کودکی تا مرگ پی می‌گیردنویسنده ابتدا مواضع سیاسی حزب توده و احمد کسروی را بررسی می‌کند ;سپس کانون نشر حقایق اسلامی و نهضت ملی شدن نفت و خداپرستان سوسیالیست را طرح می‌کندآن گاه سال‌های تحصیل شریعتی در مزینان و مشهد و پاریس را شرح می‌دهدنویسنده می‌کوشد تا آبشخورهای فکری شریعتی را در ایران و جهان نشان دهداز همین روست که به آرای 'ماسینیون' 'برک' 'گورویج' 'سارتر 'و مسلمانی در MOBI :ß 'فانون 'بیشتر توجه می‌کند تا از این رهگذر میزان تاثر شریعتی از آرای آنان باز شناخته شودبخش عمده‌ای از مطالب کتاب به حسینه ارشاد و تربیت نسل انقلابی و تدوین مانیفیست اسلامی اختصاص داردآخرین گفتار کتاب به پرده آخر زندگی شریعتی یعنی زندان و مهاجرت و مرگ در غربت تخصیص یافته استاین کتاب جزو معدود آثاری در رابطه با شریعتی است که متد بیطرفی علمی را در بررسی زندگی سیاسی و و افکار وی بکار گرفته است.


3 thoughts on “مسلمانی در جستجوی نا کجا آباد

  1. says:

    برای آشنائی با زندگی و افکار شریعتی مطالعه کتاب مسلمانی در چستجوی ناکجا آباد ـ زندگی نامه سیاسی علی شریعتی نوشته علی رهنما از انتشارات گام نو چاپ دوم 1381 بسیار مفید می باشد این کتاب جزو معدود آثاری در رابطه با شریعتی است که متد بیطرفی علمی را در بررسی زندگی سیاسی و و افکار وی بکار گرفته است


  2. says:

    بهترین و محققانه ترین کتابی که درباره ی شریعتی نوشته شده و خصوصا ارتباطش با گروه مجاهدین خلق خوب بررسی شده است سالها قبل خوندمش و هنوز هم معتقدم بهترین کتابیه که درباره ش نوشته شده


  3. says:

    بسیار محققانه در مورد زندگی دکتر شریعتی نوشته اشتدر ۲۱ شهریور ۸۱ در شمال تمامش کردم


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *