കവിയുടെ കാല്പാടുകള്‍

കവിയുടെ കാല്പാടുകള്‍ | Kaviyude Kaalpaatukal [PDF / EPUB] കവിയുടെ കാല്പാടുകള്‍ | Kaviyude Kaalpaatukal Popular Books, കവിയുടെ കാല്പാടുകള്‍ | Kaviyude Kaalpaatukal author P. Kunhiraman Nair This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very t Popular books, കവിയുടെ കാല്പാടുകള്‍ | Kaviyude PDF ´ | Kaviyude Kaalpaatukal author P Kunhiraman Nair This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book കവിയുടെ കാല്പാടുകള്‍ | Kaviyude Kaalpaatukal, essay by P Kunhiraman Nair Is കവിയുടെ കാല്പാടുകള്‍ Epub / now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.


About the Author: P. Kunhiraman Nair

P Kunhiraman Nair also | Kaviyude PDF ´ | Kaviyude PDFEPUB known as Mahakavi P, was a renowned Malayalam poet whose works romanticised the natural beauty of his home state of Kerala in southern India and juxtaposed it with the hard realities of his life and timesBorn in Bellikoth near Kanhangad of കവിയുടെ കാല്പാടുകള്‍ Epub / North Malabar,P as കവിയുടെ കാല്പാടുകള്‍ PDFEPUB ² he is known simply by his initial, led a Bohemian lifestyle, wandering across Kerala, living in several places,.10 thoughts on “കവിയുടെ കാല്പാടുകള്‍ | Kaviyude Kaalpaatukal

 1. says:

  കവിതയുടെ കനകത്താമര കാൽപ്പാടുകൾ...


 2. says:

  One of the best books of poetic prose in Malayalam.

  Autobiographical poetic prose by the nature poet of Kerala,P.Kunhiraman Nair. Poet's looking back at his own footsteps as he travelled in quest of meeting the goddess of poetry.


 3. says:

  An autobiography of a great poet.. his unfulfilled ( in his own terms ) journey towards Self Actualisation. Excellent narration about the cultural & poetic richness of traditional Kerala .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *