Paperback ↠ Akl-ı Kemal PDF ß

Akl-ı Kemal [PDF / EPUB] Akl–ı Kemal O NASIL YAPTI TEK LER NASIL YIKTI Devrim ve Kar Devrim D nyaya parmak s rtan Cumhuriyet mucizesi ak ll projelerin, ak ll projeler ise AKL I KEMAL in Atat rk n akl n n bir r n d rAKL I KEMAL in cildin O NASIL YAPTI TEK LER NASIL YIKTI Devrim ve Kar Devrim D nyaya parmak s rtan Cumhuriyet mucizesi ak ll projelerin, ak ll projeler ise AKL I KEMAL in Atat rk n akl n n bir r n d rAKL I KEMAL incildinde yer alan Atat rk n Ak ll Projeleri unlard r A DA T RK YE PROJES T RK ULUS DEVLET M LLET PROJES RUMEL SAVUNMA HATTI PROJES ORDU LE S YASET AYIRMA PROJES SPOR VE BEDEN E T M PROJES ANADOLU NUN GAL N NLEME PROJES ANADOLU YA G ZL GE PLANI RNEK FTL KLER YE L CENNET PROJES Atat rk, ak ll projelerini geli tirirken tarihi tecr belerden Tanzimat tan beri devam eden k r lgan ve karars z Osmanl modernle mesinden,y zy lda ba layan Avrupa ayd nlanmas ndan, T rk slam tarihinin ayd nl k sayfalar ndan, okudu ue yak n kitaptan ve Allah vergisi dehas ndan yararlanm t r Atat rk n Ak ll Projeleri , Atat rk n l m nden hemen sonra yok edilmeye ba lanm t r O nun nas l yapt n , O nun yapt klar n tekilerin nas l y kt n renmek, ger ek Atat rk tan mak ve T rkiye nin ger ek kurtulu re etesini g rmek i in AKL I KEMAL i okumal s n z Allah akl n kullanmayanlar n st ne pislik b rak r ya d r r KURAN I KER M, YunusBenim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal ATAT RK Ben bu konular daha gen li imden beri d nen bir insan m E er size, bu konular yeni d nmeye ba lad m s ylersem inanmay n z Mustafa Kemal ATAT RK.


About the Author: Sinan Meydan

Sinan Meydan, d , Artvin , T rk tarih i ve yazar lk ve orta renimini Artvin ili av at il esinde yapm t r Y ksek renimini y llar aras nda stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Tarih b l m nde tamamlam t r y l ndan beri Eski T rk Tarihi, Atat rk ve Cumhuriyet tarihi zerine ara t rmalar yapmakta olan Meydan, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s T rkiye Cumhuriyeti Tarih Ana bilim Dal nda master yapm t rKitaplar nda a rl kl olarak Atat rk n hayat , tarih ve dil al malar ve Cumhuriyet tarihini incelemi tir Bir ara yak n tarih dersleri de veren Sinan Meydan, lk kur un, G ncelmeydan gibi internet haber sitelerinde ve B t n D nya Dergisi nde yazmaktad r Sakl Tarih adl bir program , Halk Tv de her Cumartesi saat da canl yay n olarak devam etmektedir.10 thoughts on “Akl-ı Kemal

 1. says:

  Sinan Meydan bu harikulade al mas ile hem T rkiye Cumhuriyeti nin kurulu tarih esini hem de bu mucizeyi m mk n k lan zemini son derece becerikli bir ekilde anlat yor zellikle Mustafa Kemal in d nce yap s n , hayata ve olaylara bak a s n , d nya g r n , ve unutulmaz dehas n anlamak isteyenler i in ger ekten e siz bir kaynak oldu unu d n yorumAyr ca Meydan a, sevgili Mustafa Kemal e olan hayranl m bir kez daha ve iddetle hat rlatt hatta artt rd i in de te ekk r ediy Sinan Meydan bu harikulade al mas ile hem T rkiye Cumhuriyeti nin kurulu tarih esini hem de bu mucizeyi m mk n k lan zemini son derece becerikli bir ekilde anlat yor zellikle Mustafa Kemal in d nce yap s n , hayata ve olaylara bak a s n , d nya g r n , ve unutulmaz dehas n anlamak isteyenler i in ger ekten e siz bir kaynak oldu unu d n yorumAyr ca Meydan a, sevgili Mustafa Kemal e olan hayranl m bir kez daha ve iddetle hat rlatt hatta artt rd i in de te ekk r ediyorum


 2. says:

  zellikle son y llarda unutturulmak istenen Cumhuriyetimizin kurulu hikayesini bize detaylar yla anlatan, ba ucu kitab olmaya aday bir kitap.


 3. says:

  Kitap pek bilinmeyen hatta ozellikle carpitilan konulardaki bilgileri orataya koymasi acisindan basarili olsa da 1 2 kaynaktaki bilgilerin eksik yanlis verilmesi bir tarih kitabi icin rahatsiz edici olmus


 4. says:

  Hala Atat rk neden sevmezler anlam yorum Okuyun azc k dindarlar.


 5. says:

  ilk Sinan Meydan deneyimim.nedense hi fikir sahibi olmadan t m seti alm t m imdi iyi ki diyebiliyorum Atat rk ve yapt klar yla ilgili bir y n yaz ,kitap var ama ne yaz k ki g n ge tik e belgelere dayanmayan temelsiz eserler art yor o kadar dayana olmayan eserin aras ndan ekip al nabilecek imdiye kadar okuduklar m n en iyisi olaylar hikaye anlat r gibi anlatmaktansa mant k er evesinde, okuyucunun d nemi ve artlar kavramas n kolayla t rabilecek nitelikte anlat l yor Atat rk h ilk Sinan Meydan deneyimim.nedense hi fikir sahibi olmadan t m seti alm t m imdi iyi ki diyebiliyorum Atat rk ve yapt klar yla ilgili bir y n yaz ,kitap var ama ne yaz k ki g n ge tik e belgelere dayanmayan temelsiz eserler art yor o kadar dayana olmayan eserin aras ndan ekip al nabilecek imdiye kadar okuduklar m n en iyisi olaylar hikaye anlat r gibi anlatmaktansa mant k er evesinde, okuyucunun d nemi ve artlar kavramas n kolayla t rabilecek nitelikte anlat l yor Atat rk hakk nda bilmedi im ok ey rendim stelik asla s k lmadan


 6. says:

  Atat rk ile ilgili yap lm ok ciddi, detayl ok zengin bir kaynak aya sahip bir al ma olmu Daha ilk cildini bitirmeme ra men Atat rk e dair daha nce hi duymad m ve muhtemelen ba ka yerde bulamayaca m ok farkl ve arp c bilgiler edindim Di er ciltlerini de okuyaca m Kendini T rk hisseden her insan n bu seriyi mutlaka okumas n iddetle tavsiye ediyorum.


 7. says:

  Duymad klar n z, hayret edicekleriniz bu kitapta i bo Atat rk anlat lar ndan ok daha fazlas


 8. says:

  Showing objective evidence of re creating modern Republic of Turkey makes this book useful.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *