Paperback Á Dinin Geleceği PDF/EPUB ß


Dinin Geleceği [PDF / EPUB] Dinin Geleceği Bu kitap iki b y k filozof, Richard Rorty ve Gianni Vattimo, aras nda bir diyalogtan olu uyor Tart man n bir taraf ndaki Vattimo ya g re, kutsal kitaplar n bir hakikat temeline dayanma zorunlulu unun Bu kitap iki b y k filozof, Richard Rorty ve Gianni Vattimo, aras nda bir diyalogtan olu uyor Tart man n bir taraf ndaki Vattimo ya g re, kutsal kitaplar n bir hakikat temeline dayanma zorunlulu unun ortadan kalk , bir yanda teist d nce i in otorite kar t , zg rl k ve demokratik bir teolojik d nme tarz n n ortaya kmas yolunda nemli bir f rsat yarat rken, te yandan ateist ve laik d nceyle ortak bir zeminde bulu man n da yolunu a m t r Rorty ise, insanl n demokrasi ve zg rle me yolunda ad m atmas i in, inanc ya da laik d nceyi aforoz etme aray ndaki zc d nceler yerine, ileti ime ve dilin pragmatik kullan m na dayal bir felsefi bak n daha elveri li oldu unu savunuyor Kitab n son b l m ndeki diyalog bize, teolojik d nceyle laik d ncenin ortakla abilece i zeminleri g steriyor zg rle me ilahi kurtulu ideali, demokratikle me otorite kar tl , dayan ma hay r vb Bu k sa ancak nemli derleme, hem teoloji hem de a da Bat felsefesi rencileri ve ara t rmac lar i in nemli bir ba vuru kayna sunman n yan nda, T rkiyeli d n rlerin b y k b l m n n uzun bir s redir etraf nda doland laik dinci ya da a da gerici ayr mlar zerine farkl bir zeminde d nebilmemiz i in de bir kap aral yor.

    EPUB is an ebook file format zorunlulu unun ortadan kalk , bir yanda teist d nce i in otorite kar t , zg rl k ve demokratik bir teolojik d nme tarz n n ortaya kmas yolunda nemli bir f rsat yarat rken, te yandan ateist ve laik d nceyle ortak bir zeminde bulu man n da yolunu a m t r Rorty ise, insanl n demokrasi ve zg rle me yolunda ad m atmas i in, inanc ya da laik d nceyi aforoz etme aray ndaki zc d nceler yerine, ileti ime ve dilin pragmatik kullan m na dayal bir felsefi bak n daha elveri li oldu unu savunuyor Kitab n son b l m ndeki diyalog bize, teolojik d nceyle laik d ncenin ortakla abilece i zeminleri g steriyor zg rle me ilahi kurtulu ideali, demokratikle me otorite kar tl , dayan ma hay r vb Bu k sa ancak nemli derleme, hem teoloji hem de a da Bat felsefesi rencileri ve ara t rmac lar i in nemli bir ba vuru kayna sunman n yan nda, T rkiyeli d n rlerin b y k b l m n n uzun bir s redir etraf nda doland laik dinci ya da a da gerici ayr mlar zerine farkl bir zeminde d nebilmemiz i in de bir kap aral yor."/>
  • Paperback
  • 85 pages
  • Dinin Geleceği
  • Santiago Zabala
  • Turkish
  • 20 June 2017

About the Author: Santiago Zabala

Santiago Zabala is ICREA Research Professor of Philosophy at the Pompeu Fabra University in Barcelona He is the author of The Hermeneutic Nature of Analytic Philosophy A Study of Ernst Tugendhat Columbia, The Remains of Being Hermeneutic Ontology After Metaphysics Columbia, and with Gianni Vattimo Hermeneutic Communism From Heidegger to Marx Columbia, , and the editor of several of Vattimo s books, including Nihilism and Emancipation Ethics, Politics, and Law The Future of Religion , with Richard Rorty and Art s Claim to Truth He also writes opinion articles for publications including the New York Times, Al Jazeera, and the Los Angeles Review of Books.10 thoughts on “Dinin Geleceği

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *