Marta v roce vetřelce Kindle ¶ Marta v PDF/EPUB ²


  EPUB is an ebook file format zdnin ch proto nastoup na brig du, aby si vyd lala na plastickou operaci a za Marta v PDF/EPUB ² ala sv j dosp l ivot s novou tvA pr v tady za n et zec dramatick ch ud lost , kter Mart dokonale p evr t ivot Na brig d se bezhlav zamiluje do Roberta a zcela se na n j upne Z hy zji uje, e je t hotn a Robert je ve skute nosti enat Rozhodne se pro potrat, ale matka ji p inut si d t nechat, aby se o n j sama mohla starat Martin ivot je v trosk ch, p edstavy o budoucnosti, studiu, l sce, rodin se j hrout V , e roli, kter se od n o ek v , nedok e zvl dnout, a balancuje na hran deprese a vzpoury Krizi e t ky, alkoholem a sebepo kozov n mNov kniha Petry Soukupov je stylizovan jako den k dosp vaj c d vky, n hle vr en do dosp losti Soukupov op t dokazuje, e s la jej ho vyprav stv spo v v ne ekan m nasv cen existenci ln ch situac Sugesci cel ho p b hu umoc uje jazyk, kter p esv d iv odpov d my len a vyjad ov n dosp vaj c d vky."/>
 • Hardcover
 • 350 pages
 • Marta v roce vetřelce
 • Petra Soukupová
 • Czech
 • 05 October 2017

10 thoughts on “Marta v roce vetřelce

 1. says:

  Marta je chytr , p e se v anotaci Marta jechytr Hm.Tahle kniha byla dobr k m to t m dv ma hv zdi k m navzdory Dob e se etla, byla dob e napsan , charaktery byly uv iteln , ale ta Marta J jsem prost v ivot nepotkala takovou blbku, a nechci p ece ovat studentky FFUK i jsou v echny co zn m stra n super, v jimky se najdou v ude , ale podle m by se tam takovej slepi mozek prost nemohl dostat Je i , ta holka m tvala Jej my lenkov pochody jsou pochopiteln , ale absol Marta je chytr , p e se v anotaci Marta jechytr Hm.Tahle kniha byla dobr k m to t m dv ma hv zdi k m navzdory Dob e se etla, byla dob e napsan , charaktery byly uv iteln , ale ta Marta J jsem prost v ivot nepotkala takovou blbku, a nechci p ece ovat studentky FFUK i jsou v echny co zn m stra n super, v jimky se najdou v ude , ale podle m by se tam takovej slepi mozek prost nemohl dostat Je i , ta holka m tvala Jej my lenkov pochody jsou pochopiteln , ale absolutn nevyzr l V ur it momenty byl patn psychick stav pochopiteln , ale ona byla ve patn m psychick m stavu celou kn ku a j fakt nech pu, e j za celou dobu n kdo nevzal na houby a neztratil v lese Uf Ale p e t te si to Stoj to za ten z itek


 2. says:

  e nen Petra Soukupov patn autorka dok zala podle ohlas ji n kolikr t Po p e ten t to knihy si to mysl m tak , proto e kdo jin ne dobr autor by dok zal vytvo it tak dokonale stra n ho, protivn ho a otravn ho lov ka jak m je bezesporu Marta V 19 letech skon ila st edn kolu, p ed sebou pr ci, aby si vyd lala na odstran n jizvy z tv e a hlavn hled n smyslu ivota To by nebylo nic tak stra n ho, to potk v spoustu z n s, probl m byl, jak m zp sobem se Marta srovn v s hled n m sv e nen Petra Soukupov patn autorka dok zala podle ohlas ji n kolikr t Po p e ten t to knihy si to mysl m tak , proto e kdo jin ne dobr autor by dok zal vytvo it tak dokonale stra n ho, protivn ho a otravn ho lov ka jak m je bezesporu Marta V 19 letech skon ila st edn kolu, p ed sebou pr ci, aby si vyd lala na odstran n jizvy z tv e a hlavn hled n smyslu ivota To by nebylo nic tak stra n ho, to potk v spoustu z n s, probl m byl, jak m zp sobem se Marta srovn v s hled n m sv ho m sta v ivot Od prvn str nky jsem m la pocit, e m m co do in n pouze s hloupou patn ctiletou puber a kou a ne holkou, kter je devaten ct a chyst se na vysokou kolu Jej n pln ivota bylo chlast, pa it a mluvit jako hulv t Jedin , co jsem na Mart ocenila bylo, e etla a to dobrou literaturu, av ak jinak jsem s n nem la v bec nic spole n ho Kniha je psan dobr m stylem, ve form den ku dopln n ho skv l mi ilustracemi To navozuje pocit, e tete opravdov den ek se v m v udy, ale co str nka to n jak hlod na Marty N kdy jsem text o ima jen p el tla, abych u to m la za sebou, proto e prost Marta je pro m jedna z nejprotivn j ch postav ze v ech knih, co jsem etla, tak e se autorce omlouv m, ale nem u knihu hodnotit jinak, proto e jsem m la opravdu, co d lat, abych knihu do etla a nepra tila s n do kouta


 3. says:

  Ono se to zpravu ne te pln patn , ale z kn ek Petry Soukupov si v dy odn m pocit, e je to tak n jak o ni em tou se rychle a nezbyde po nich nic A to je v p pad Marty v roce vet elce je t patrn j Soukupov se dot k vcelku z sadn ch v c , ale klou e po nich jak po ztuhl m m sle, nezabo se, jen st r po povrchu Nav c tahle kn ka m la b t daleko krat , od ur it chv le m za ala p ern nudit, vlastn mi z druh p lky knihy z stalo v hlav jen Ve er piju, r no blb , nic se Ono se to zpravu ne te pln patn , ale z kn ek Petry Soukupov si v dy odn m pocit, e je to tak n jak o ni em tou se rychle a nezbyde po nich nic A to je v p pad Marty v roce vet elce je t patrn j Soukupov se dot k vcelku z sadn ch v c , ale klou e po nich jak po ztuhl m m sle, nezabo se, jen st r po povrchu Nav c tahle kn ka m la b t daleko krat , od ur it chv le m za ala p ern nudit, vlastn mi z druh p lky knihy z stalo v hlav jen Ve er piju, r no blb , nic se mi nechce Moc jsem cel mu tomu p b hu, a by m l fungovat jako relita, nedok zala v it Taky jsem byla v 19 pra t n a d lala kraviny, ale Marta je a p es ru a jej jedn n je fakt dost mimo


 4. says:

  Marta v roce vet elce je fantastick Je to naprosto uv iteln a up mn sonda do du e devaten ctilet holky I kdy den kov z pisy e ban ln v ednodennost, v pozad ze nimi se odv j siln j p b h rozpadu vnit n celistvosti a osobn krize Zvraty se st daj se znovu se vracej c mi kruhy opakovan ch chyb, ze kter ch je t k se dostat Na konci knihy u to se mnou cloumalo t m jako s Martin m otcem nad t m, jak stra liv neodpov dn a p itom pochopiteln ta holka je Marta v roce Marta v roce vet elce je fantastick Je to naprosto uv iteln a up mn sonda do du e devaten ctilet holky I kdy den kov z pisy e ban ln v ednodennost, v pozad ze nimi se odv j siln j p b h rozpadu vnit n celistvosti a osobn krize Zvraty se st daj se znovu se vracej c mi kruhy opakovan ch chyb, ze kter ch je t k se dostat Na konci knihy u to se mnou cloumalo t m jako s Martin m otcem nad t m, jak stra liv neodpov dn a p itom pochopiteln ta holka je Marta v roce vet elce je pro m nejv t kni n p ekvapen za posledn m s ce a u il jsem si ka dou str nku


 5. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here 2 and one bonus for creating such annoying character that i was really looking forward finishing this book so I could no longer read about Marta either drinking, smoking or wallowing in self pity I dont even know what to think Certainly not the quality as other ms Soukupov s books.


 6. says:

  Marta v roce vet elce je presne ten typ knihy, v ktorej je hlavn hrdinka tak skvelo a uveritelne stv rnen , e by ste t kni ku najrad ej vyhodili von oknom, ako v m lezie na nervy, ale pritom viete, e nem ete, lebo nem ete presta ta , aby ste vedeli ako to s ou nakoniec dopadne.Marta je 19 ro n diev a, ktor pr ve zmaturovalo, bolo prijat na vysok kolu a cez leto si na lo brig du V etky mo nosti m otvoren a ona si je toho vedom Na brig de sa zozn mi s Robertom do ktor ho sa zam Marta v roce vet elce je presne ten typ knihy, v ktorej je hlavn hrdinka tak skvelo a uveritelne stv rnen , e by ste t kni ku najrad ej vyhodili von oknom, ako v m lezie na nervy, ale pritom viete, e nem ete, lebo nem ete presta ta , aby ste vedeli ako to s ou nakoniec dopadne.Marta je 19 ro n diev a, ktor pr ve zmaturovalo, bolo prijat na vysok kolu a cez leto si na lo brig du V etky mo nosti m otvoren a ona si je toho vedom Na brig de sa zozn mi s Robertom do ktor ho sa zamiluje a v etko vyzer kr sne a dokonal Ale ni netrv ve ne a s Martou sa ivot dos nepr jemne zahr.Vynikaj co nap san kniha n m formou denn kov ch z piskov ukazuje, o v etko sa deje v ivote Marty Pre vame s ou jej l sku, sklamanie, n deje, ne astie, probl my, komplikovan vz ahy s rodi mi, kamar tmi a s rodencami Zd sa, e jej ivot v tak mladom veku nalo il a pr li a ona sa pod tiahou probl mov prepadne a do hlbokej depresie Vynikaj ce zobrazenie psychick ch probl mov, boja s o ak vaniami okolia, hlavne rodi ov a vlastn mi vn torn mi konfliktmi Nie je to pekn , ale p sob to tak re lne, e m te pocit, e Martu pozn te, ako svoju najlep iu kamar tku a tve v s, o rob so svoj m ivotom Klob k dole, toto bol liter rny z itok T to knihu by som najrad ej dala do ruky ka d mu dospievaj cemu diev a u, nech si to pre ta P i sa mi ako sa autorka dok zala v i do ivota mlad ho diev a a, uk zala n m my lienkov pochody, vynikaj co vyu ila nespisovn jazyk, m ten text p sob e te vierohodnej ie Pri om sa zaober tematikou, ktor je u dospievaj cich ve mi aktu lna a to je boj s o ak vaniami rodi ov, prv l sky, sklamania, neo ak van tehotenstvo, kola, kari ra, predstavy o bud cnosti a hlavne ve mi vern zobrazenie depresie a celkovo psychick ch probl mov.Jedin , o m em tejto knihe vytkn je z ver, ale ke e toto nie je moja prv kniha od autorky, tak som si v imla, e rada nech va z very otvoren a nech va pracova fant ziu itate a To mi v bec nevad , ale u tohto pr behu mi pri iel ten z ver otvoren a pr li


 7. says:

  Mohlo to b t cokoliv mezi 2 a 4 hv zdi kami Trochu mi to p ipom n M j vysvle enej den k, jen psan pro m nesnesiteln j m jazykem Marta m zas a tolik ne tvala, jasn , chov se pom rn dost pubert ln a ob as je dost drama queen Ale tak n jak jsem ji dok zala pochopit Kdybych knihu etla p ed rokem, nejsp bych ji po p r str nk ch zahodila do kouta Jen e se u n jakou chv li pot c m nad propast , tud je tohle pro m super odstra uj c p klad Ob as trochu moc vyhrocen , ale stejn Mohlo to b t cokoliv mezi 2 a 4 hv zdi kami Trochu mi to p ipom n M j vysvle enej den k, jen psan pro m nesnesiteln j m jazykem Marta m zas a tolik ne tvala, jasn , chov se pom rn dost pubert ln a ob as je dost drama queen Ale tak n jak jsem ji dok zala pochopit Kdybych knihu etla p ed rokem, nejsp bych ji po p r str nk ch zahodila do kouta Jen e se u n jakou chv li pot c m nad propast , tud je tohle pro m super odstra uj c p klad Ob as trochu moc vyhrocen , ale stejn Nemohla jsem ji odlo it


 8. says:

  Dlouho jsem p em lela, jestli d t t i nebo ty i hv zdi ky, proto e v n kter ch pas ch knihy jsem si kala, e to je p esn uva ov n lid , pota mo d vek, na hran dosp losti, v n kter ch pas ch jsem ale nev cn kroutila hlavou L bila se mi den kov forma, ale aby si devaten ctilet studentka e tiny psala den k takov m d sn m jazykem Nene, t i hv zdi ky mus prost sta it


 9. says:

  Sp sob sebade trukcie, ak hlavn hrdinka poctivo predv dza celou knihou, je roz u uj ci a deprimuj ci Ale sila pr behu je v tom, e podobn ch pr behov sa okolo n s denne dej desiatku a to je deprimuj ce e te viac.


 10. says:

  Zat m nejslab kn ka od Petry Soukupov , co jsem etla, ale rozhodn nebyla patn a to jsem po n s hla nev domky v t k m ivotn m obdob Soukupov je v born psycholo ka Jej postavy jsou sice tro ku extr mn , ale to mi nevad Jen m to znovu a znovu utvrzuje v tom, e lov k je p ipraven okam it rozpoznat a odsoudit chyby na jin ch, ale s m na sob je nepozoruje Kdo nikdy nic neodlo il na posledn chv li, nebo neprop sl n jakou lh tu, a po Mart hod kamenem Jak jsem j rozum Zat m nejslab kn ka od Petry Soukupov , co jsem etla, ale rozhodn nebyla patn a to jsem po n s hla nev domky v t k m ivotn m obdob Soukupov je v born psycholo ka Jej postavy jsou sice tro ku extr mn , ale to mi nevad Jen m to znovu a znovu utvrzuje v tom, e lov k je p ipraven okam it rozpoznat a odsoudit chyby na jin ch, ale s m na sob je nepozoruje Kdo nikdy nic neodlo il na posledn chv li, nebo neprop sl n jakou lh tu, a po Mart hod kamenem Jak jsem j rozum la By tedy m nutnost p e o d ti a rodinu a zam stn n nikdy nedohnaly k takov mu pochyben , ale kdov na jin m m st , v jin m ase taky ob as zakou m absolutn nechu cokoli e it, s k mkoli se bavitCo m lehce za polovinou za alo trochu nudit, byla stereotypn den kov forma Ale beru, e to byl prost edek k umocn n edi a jednotv rnosti Martin ch dn.3,5


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Marta v roce vetřelce[PDF / EPUB] Marta v roce vetřelce Mart je erstv ch devaten ct let, je hezk , chytr , a v ivot j jde v echno snadno Pr v se dostala na vysokou kolu a t se na nov ivot Jedin , co ji tr p , je jizva v obli eji O pr zdnin ch proto nastoup Mart je erstv ch devaten ct let, je hezk , chytr , a v ivot j jde v echno snadno Pr v se dostala na vysokou kolu a t se na nov ivot Jedin , co ji tr p , je jizva v obli eji O pr zdnin ch proto nastoup na brig du, aby si vyd lala na plastickou operaci a za Marta v PDF/EPUB ² ala sv j dosp l ivot s novou tvA pr v tady za n et zec dramatick ch ud lost , kter Mart dokonale p evr t ivot Na brig d se bezhlav zamiluje do Roberta a zcela se na n j upne Z hy zji uje, e je t hotn a Robert je ve skute nosti enat Rozhodne se pro potrat, ale matka ji p inut si d t nechat, aby se o n j sama mohla starat Martin ivot je v trosk ch, p edstavy o budoucnosti, studiu, l sce, rodin se j hrout V , e roli, kter se od n o ek v , nedok e zvl dnout, a balancuje na hran deprese a vzpoury Krizi e t ky, alkoholem a sebepo kozov n mNov kniha Petry Soukupov je stylizovan jako den k dosp vaj c d vky, n hle vr en do dosp losti Soukupov op t dokazuje, e s la jej ho vyprav stv spo v v ne ekan m nasv cen existenci ln ch situac Sugesci cel ho p b hu umoc uje jazyk, kter p esv d iv odpov d my len a vyjad ov n dosp vaj c d vky.


About the Author: Petra Soukupová

Petra Soukupov je esk spisovatelka a scen ristka, laure tka liter rn ch cen Magnesia Litera v kategorii Kniha roku za pr zu Zmizet a Ceny Ji ho Ortena pro mlad liter ty za knihu K mo iAbsolvovala obory scen ristika a dramaturgie na Filmov a televizn fakult Akademie m zick ch um n v PrazeK pov dce Na kr tko Marta v PDF/EPUB ² vytvo ila sc n , za n j v roce obdr ela m sto v sout i Cena Sazky za nerealizovan sc n Kniha K mo i se stala p edlohou pro naps n sc n e, za kter obdr ela nejvy ocen n ve ro n ku sout e scen rist Nadace Barrandov RWE Za triptych Zmizet byla vedle zisku Magnesie Litery tak nominov na na Cenu Josefa kvoreck hoV letech p sobila v televizi jako scen ristka seri lu Comeback, s Tom em Bald nsk m psala i seri l Kosmo Od roku pracuje jako dramaturgyn seri lu Ulice.