Skitam i pričam PDF ☆ Skitam i ePUB Ñ

Skitam i pričam [PDF / EPUB] Skitam i pričam Ova knjiga Mome Kapora je otkrivanje duboke unutra nje mape pisca koji je veliki deo ivota usavr avao ve tinu gluvarenja prosve enog etanja gradovima i zemljama ali i pri ama koje su ga na tim pute es Ova knjiga Mome Kapora je otkrivanje duboke unutra nje mape pisca koji je veliki deo ivota usavr avao ve tinu gluvarenja prosve enog etanja gradovima i zemljama ali i pri ama koje su ga na tim pute estvijima ekale i koje je, tako e, pro aoKao u Borhesovoj pri i o oveku koji je itavog ivota crtao mapu sveta da bi na kraju shvatio da je iscrtao svoje liceSkitam i pri am Skitam i ePUB Ñ je knjiga koja opisuje ta se de ava oveku koji stoji na uglu i gleda kako ivot prolazi Ali i knjiga putopisa koja na najbolji na in potvr uje istinu da je svaki putopis vapaj za povratak ku i.


10 thoughts on “Skitam i pričam

  1. says:

    Davno, dok sam itao ovu knjigu, na nekom papiru sam zapisao brojne misli iz ove knjige ideje, zaklju ke, gledi ta koje je Momo Kapor decenijama ispisivao partaju i po Njujorku, Dubrovniku, Beogradu, sede i u kafani, stoje i na kakvom prometnom uglu, etaju i ulicom Od svih tih zapisa, odabrao sam tek tri koji su mi nekako najlep i i najupe atljiviji, ali sasvim dovoljni da svakom ko ih pro ita daju do znanja koliko je divna i dragocena ova zbirka Kaporovih bele ki s putovanja, i koliko Davno, dok sam itao ovu knjigu, na nekom papiru sam zapisao brojne misli iz ove knjige ideje, zaklju ke, gledi ta koje je Momo Kapor decenijama ispisivao partaju i po Njujorku, Dubrovniku, Beogradu, sede i u kafani, stoje i na kakvom prometnom uglu, etaju i ulicom Od svih tih zapisa, odabrao sam tek tri koji su mi nekako najlep i i najupe atljiviji, ali sasvim dovoljni da svakom ko ih pro ita daju do znanja koliko je divna i dragocena ova zbirka Kaporovih bele ki s putovanja, i koliko e ostati siroma ni ako je ne pro itaju Verujem nekako u one divne zanesenjake, izgubljene u dubokoj unutra njosti, kojima je jo jedino va na Re , ba kao to verujem pokojnom aku Preveru kad ka e da sve velike stvari dolaze iz provincije Sena, na primer. Postoje ljudi kojima smetaju buvlje pijace Smeta im to rasulo bede, verca, lukavstva, krijum arenja, obesti, smeha, pijanstva i sitnog trgova kog rizika ini mi se, to su, uglavnom, osobe kojima smeta i sam ivot Oni svet zami ljaju kao sre enu kasarnu u kojoj se ta no zna gde ko stoji i ta se gde prodaje Buvljaci su za takve steci te probisveta, lopova, pijanaca, kurvi, individualista i, uop te, tipova sa ruba ivota ini im se da ta bulumenta jadnika i protuva, ba za inat njima, nikako ne e da se uklopi u dobro smi ljene planove za zdrav i po ten ivot i sre nu budu nost. Na jednoj ljubi astoj salveti, na ijem se rubu zadr ao trag ne ijeg ru a za usne, prona ao sam najkra u, a najva niju lekciju o umetnosti, za koju sam ikada uo Izgovorio ju je d ezista arli Parker mladom Majlsu Dejvisu Kazao je Prvo nau i sve to ima da nau i o svom instrumentu Drugo, nau i sve to mo e o muzici A onda, zaboravi sve to si nau io o instrumentu i o muzici, i sviraj dok ti se ne zavrti u glavi


  2. says:

    Posebno je iskustvo itati tematske pri e iz 1979 Uvek se postavlja pitanje zastarevanja i univerzalnosti ta se mo e tu izna i posle skoro 40 godina Odgovor dosta toga, pogotvu u pri ama od Beogradu Evo jedne kratke ilustracije.DLANIz vazdu nih snimaka Beograda mogu e je, bas kao sa dlana, itati njegovu pro lost, sada njost i budu nost Beograd na svom dlanu ima uljeve, ima o iljke, poseduje vrstinu prijateljskog stiska, snagu opasne pesnice, i mekotu milovanja.Njegovi prsti putevi to Posebno je iskustvo itati tematske pri e iz 1979 Uvek se postavlja pitanje zastarevanja i univerzalnosti ta se mo e tu izna i posle skoro 40 godina Odgovor dosta toga, pogotvu u pri ama od Beogradu Evo jedne kratke ilustracije.DLANIz vazdu nih snimaka Beograda mogu e je, bas kao sa dlana, itati njegovu pro lost, sada njost i budu nost Beograd na svom dlanu ima uljeve, ima o iljke, poseduje vrstinu prijateljskog stiska, snagu opasne pesnice, i mekotu milovanja.Njegovi prsti putevi to vode u beli svet oni stari, carski, selja ki, kolski, automobilski, magistralni oni to presecaju nebo ispisuju i za sobom duge bele pruge Linje karaktera obrisi izrova enih tvr ava na Kalemegdanu.Venerini bregovi Banovo, Pa ino, Julino, Labudovo, Top idersko brdo Linija ivota duga i cesto prekidana brazgotinama ratova.Evo i linije ljubavi to su obale Ade Huje, Ratnog ostrva, Ade Ciganljie i Male ade Linije izuzetne sre e tok njegovih reka.Osim toga, svugde je jezik prelep, iznijansiran, ist i razumljiv, onakav kakav se nekada pisao Svaka pri a ima jasnu poentu dosta pri a e vam navu i osmeh na brk To je dovoljno, sve ostalo je ista ar.Pet zvezdica za kvalitet, jedna manje sve ukupno jer se ipak navukao tanak sloj patine preko detalja, ako ne i preko su tine Ali mo da mi je pore enje lo , mo da bi neko rekao da knjiga stari kao vino, to du e stoji to je bolje, pa bi knjizi dali est zvezdica


  3. says:

    This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Great read.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *